OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Personer i ring med händerna i mitten

  Om OMT

  OMT innebär förbättringar inom Organisation, Management och Teknik. Vi skapar effektivitet i tekniska projekt och verksamheter samt funktion och tillgänglighet. Detta genom att arbeta med ledarskap, projektledning, konsulttjänster och teknikprodukter till våra kunder med fokus på lösningar och kvalitet. Hos OMT får man tillgång till erfarenhet genom utvalda och rekommenderade kollegor. Vi arbetar med en tydlig metodik för att säkerställa kvalitet på tjänster, produkter, kund- och medarbetarnöjdhet. Sunt förnuft, kvalitet istället för kvantitet, affärsmannaskap är kännetecken på vår verksamhet.

  Vår dröm är att vara en organisation andra ser upp till, vi gillar att gå till arbetet, hjälpa varandra, kunder och leverantörer, vi skapar vår framtid genom utveckling. Vår organisation är långsiktig och vårt varumärke ska upplevas så positivt att människor i vår framtid söker sig hit. Vi ska vara ansedda som de bästa! Här vill vi arbeta! Här vill våra barn arbeta i framtiden! Läs mer om vägen dit på sidan om Vår historia.

  Technical Business Excellence

  Vårt varumärke förknippas med expertis, effektivitet och verkningsgrad inom teknisk industri oavsett om vi levererar konsulttjänster, arbetar i projekt, utvecklar, tillverkar eller bygger.

  Syftet med OMT

  Ett OMT

  Vi är ett OMT oavsett bolag, tjänsteområde eller roll. Paketering av lösning och kompetens ger ett fokus men i det stora hela är vi ett gäng som skapar framtid tillsammans och för varandra. En för alla, alla för en!

  Syftet med OMT

  Det som är viktigt att komma ihåg år efter år är vad det var som gjorde att OMT kom igång. Vad som egentligen var och är syftet, vad det är som är vår drivkraft. Det vi grundare ville förändra och skapa. Det som ni alla har anslutit er till och hjälpt till med under åren.

  Vårt syfte var och är att skapa något bättre än alla andra verksamheter, inom teknisk industri eftersom det är vad vi kan. Det är ett syfte som kan upplevas stort men om vi bryter ner det till delar så ser man vad som blir vår helhet.

  Från tidigare verksamheter hade vi erfarenheter av arbetsgivare som levde efter nyckeltal före vad som skapar nyckeltalen. Vi upplevde ofta en hierarki där det blev mycket bolagspolitik och spel mellan grupperingar. Det saknades en transparens i verksamheterna, vissa kände till information, vissa inte. Få var insatta i affärerna och få var insatta i hur människorna som faktiskt utförde arbetsuppgifterna egentligen tyckte. Det var mycket vi och dem. Man ville inte förändra sig när det behövdes och det skapade en ineffektivitet och kultur vi inte trivdes i.

  Att förändra detta är vår drivkraft. Det är detta som gör att vi tjatar om ett OMT. Det som är grunden för vår vision att här skapas de bästa, vår mission att ta fram lösningar som skapar mervärde, vår passion att utvecklas tillsammans och vår attityd att ständigt agera enligt våra värderingar Ärlighet – Engagemang – Kamratskap.

  Det är det här som vi anser ska ge oss vår dröm att bli ansedda som de bästa, vilja arbeta tillsammans och med en sån lång horisont att alla våra barn vill arbeta här i framtiden.

  Affärsidé

  OMT erbjuder lösningar inom tekniska branscher i form av konsulttjänster, tillverkning av teknisk utrustning samt fastighetsutveckling. Detta med starkt personligt engagemang för att överträffa våra kunders förväntningar. Vårt affärsmannaskap ska alltid utgå från att alla parter i en affär skall vara vinnare!

  Vision – Här skapas de bästa

  Vår vision är att till OMT kommer de som anses bäst och tillsammans fortsätter vi att utvecklas och ständigt förbättras för att även göra våra kunder till de bästa.

  Mission – Lösningar som skapar mervärde

  Vår mission är att skapa mervärde för våra kunder och indirekt för oss själva. Vi måste tillföra något för att vara värda vad någon betalar för oss, oavsett om det är en kundfaktura eller lön.

  Passion – Vi utvecklas tillsammans

  Vår passion är att ständigt utvecklas, skapa nya utmaningar och nya möjligheter. Utan utveckling och förändring så halkar man efter eftersom världen runt omkring oss ständigt förändras. Gör du som du alltid har gjort kommer du också få det du alltid har fått.

  På OMT vill vi driva utvecklingen, vi vill driva förändringen. Alla människor behöver utveckling, vi behöver coachning, råd, ibland en spark i baken, en klapp på axeln, beröm, feedback osv. för att kunna prestera och må bra under tiden.

  Attityd

  Attityd är för oss att ständigt agera för att vara en vinnare och göra de omkring oss till vinnare. Vi har en gemenskap, företagskultur och en metodik för att fortsätta behandla varandra med sunt förnuft, även när det är tufft och motgång.

  Ledare och kollegor med rätt karaktär som agerar rätt i både med- och motgång. Många kan vara bra i medvind medans vi även är bra i motvind.

  Tydliga affärsplaner och strategier så vi kan förstå, mäta, följa upp och förbättra. Vi har en verksamhetsledning med ständigt tydlig coachning och förbättring.

  Ständig kundfokus, vi förstår att alla interna som externa aktiviteter ska leda till att våra kunder vill anlita samt betala för oss.

  Vår dröm

  Ansedda som de bästa! Här vill vi arbeta! Här vill våra barn arbeta i framtiden!

  Vår dröm är att vara en organisation andra ser upp till, vi gillar att gå till arbetet, hjälpa varandra, kunder och leverantörer, vi skapar vår framtid genom utveckling. Vår organisation är långsiktig och vårt varumärke ska upplevas så positivt att människor i vår framtid söker sig hit.

  Arbeta med OMT

  Vårt kamratskap, skillnaden som gör skillnaden i vårt arbete!

  Vi vet att skapar vi tillfällen att minnas, ha roligt tillsammans så gör vi det självklart att hjälpa varandra även när det går tungt. Kollegan är i fokus och tillsammans är vi duktiga på att skapa möjligheter, det är så vi skapar vår företagskultur och gör oss och vår omvärld till vinnare. Vi vet att transparens, tillgänglig information och medverkan i beslut ökar allas delaktighet. Här är vi insatta i affärerna och är insatta i hur människorna som faktiskt utför arbetsuppgifterna egentligen tycker. Vi fokuserar på vad som skapar nyckeltal istället för att i efterhand titta på siffror

  Värderingar

  Ärlighet

  Vi är ärliga, håller vad vi lovar och är pålitliga. Lojalitet, kunskap och handling gör oss förtroendeingivande som bolag och som individer. Vi är måna om att ge resultat för våra kunders pengar och samtidigt höja individer i vår omgivning. Fokusering och detaljkunskap ger kvalitet och gör oss kompetenta. Vi utvecklas tillsammans med kunden och lär oss av vardagen. Vi satsar på kompetensutveckling och varje individ tar eget ansvar. Genom vår metodik ger vi stöd och erfarenhetsutbyte. Vi delar med oss av vår kunskap, vår expertis och våra resurser, så att alla förstår vad som är viktigt nu och avgörande för vår framtid.

  Engagemang

  Vi har ett engagerande agerande som driver våra projekt framåt och hjälper våra kunder att nå satta mål. Vi vågar vara nyskapande, vara banbrytande och utvecklas. Vi utmanar med mod hela tiden normerna för att vara nyskapande, finna nya och bättre sätt att göra saker på. Vi är uppmärksamma på och använder den information vi får för att förbättra våra relationer, lösningar och tjänster. Baserat på vår förståelse för marknaden, söker vi aktivt utveckling och införande av best practice. Rätt lösning i rätt tid i rätt affär!

  Kamratskap

  Vi erkänner allas bidrag till vår framgång – våra kollegor, våra kunder och våra samarbetspartners. Vi uppmuntrar och belönar prestation, både i vår profession som i mänskligt agerande. Vi förstår vikten av att hjälpas åt och arbetar för att underlätta viljan till att samarbeta. Vår företagskultur består av en stark vi-känsla där vi finns för varandra och hjälper oss att vara förebilder. Tillsammans skapar vi tillfällen att umgås och minnas med glädje. Som OMT:are ställer vi oss bakom människors lika värde och bemöter alla med öppenhet, ärlighet och respekt.

  Policy

  Miljöpolicy

  Företaget eftersträvar att ta hänsyn och till minsta möjliga påverkan på vår miljö. Vi ska arbeta enligt gynnsamma metoder för miljön och använda verktyg som i möjligaste mån är skonsamma mot miljön.

  Kvalitetspolicy

  Företagets tjänster skall vara av sådan kvalitet att de är till våra kunders fulla belåtenhet och utförda på ett fackmannamässigt sätt. Kvalitén på utförda tjänster skall mätas genom kundenkäter minst en gång per år. Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2015.

  Arbetsmiljöpolicy

  Samtliga medarbetare skall följa arbetsmiljölagen och aktuella regler. Företaget skall värna om sina medarbetare och använda sig av sådana rutiner att en så bra som möjlig arbetsmiljö uppnås.

  Hållbarhetspolicy

  OMT strävar efter att ha en effektiv och produktiv organisation för att uppnå bästa möjliga resultat. Arbete sker alltid enligt gällande lagar med målet att alla anställda kollegor, leverantörer och verksamheten ska ha ett socialt ansvarstagande samt ta ett samhällsansvar. Alla som verkar inom OMT ska bidra till en hållbar utveckling av verksamheten och bidra till samhällsansvar mot vår omvärld.

  Vi arbetar och bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt. Rätt kollega på rätt plats med rätt belastning och med rätt förutsättningar ur ett kvalitets- arbetsmiljö- och miljöperspektiv där organisationen även tar samhällsansvar.
  Hållbarhet för oss är att ha förutsättningar för att vi ska kunna utvecklas och kunna arbeta över tid samt göra det vi kan för vår omvärld med en avvägning mellan personliga och verksamhetsspecifika behov.

  POL-3845-v.1.0 Hållbarhetspolicy OMT