OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Project Management

  Våra erfarna projektledare står till förfogande till att leda era projekt och uppdrag. En projektledare från OMT Management har gedigen erfarenhet av projektledning, är engagerad och driven att uppnå projektmålen, kommunicerar effektivt med intressenter på alla nivåer, prioriterar sin tid rätt och rapporterar projektstatus tydligt och strukturerat.

  Papper, ipad och penna

  Att leda projekt är att leda människor

  För att lyckas som projektledare behöver man vara riktigt duktig på att leda människor. Det är människor som får projekten att löpa framåt och som projektledare är det din uppgift att motivera och engagera människor att göra sitt för att bidra till framdrift. Rollen ställer därför stora krav på rätt personliga egenskaper och förmågan att utöva situations-anpassat ledarskap och i varje ögonblick göra rätt prioriteringar.
  Vårt sätt att säkerställa att våra projektledare är rätt rustade för uppgiften är att enbart rekrytera nya kollegor via rekommendation samt ett ambitiöst utbildningspaket som omfattar bl.a. affärsmannaskap, ledarskap, projektmetodik, affärsjuridik och självledarskap. Vi tar ansvar för våra uppdrag genom uppföljning, coaching, mentorskap och kvalitetsuppföljning. På så sätt får våra kunder tillgång till hela vår gemensamma erfarenhetsbank fylld med manår av projektledningserfarenhet. Vi kan därmed erbjuda marknadens bästa projektledare!

  Projektledning

  Projektledning innebär att under strukturerade former nå ett angivet mål, där alla uppställda krav blir tillgodosedda. Ett projekt är en arbetsform som är i förväg bestämd vad gäller tid och omfattning. Projekt är en arbetsform som kan användas när man behöver kontrollera ett arbete på antingen budget, kvalité, tid eller alla tre. Leveranser av komplicerade produkter eller anläggningar bedrivs ofta i projektform. Effektiv projektledning kräver bland annat kontroll över budget, leveranstider, hantering av förändringar och kunna göra, implementera och förankra omprioriteringar under projektets gång. Andra viktiga delar är en god kommunikation mellan gruppmedlemmarna och ledaren men även ”marknadsföring” utanför projektgruppen mot övriga i företaget och kunder. Dessutom har vi en god förmåga att bygga upp en härlig vi-känsla och fokusera hela gruppen mot samma mål.

  Vi arbetar på ett resultatorienterad, inspirerande och utvecklande sätt. Att välja en konsult i projektledarrollen kan lösa ett antal problem. Konsulten blir tex. oberoende till uppdragsgivaren och har inte några bindningar till uppdragsgivarens organisation, därmed kan projektledaren fokusera helt på att driva projektet i mål.

  Vad är ett projekt?

  Projekt är endast ett projekt om följande punkter är uppfyllda:

  • Bestämt avgränsat mål
  • Bestämd tidsperiod
  • Bestämda resurser
  • Särskild projektorganisation

  Beroende av var någonstans till exempel en produkt befinner sig i sin livscykel så hanterar man projektarbetet enligt olika processer. Detta beror även vilken bransch man arbetar inom. Men likheten i projektarbeten oavsett var de bedrivs så innehåller processerna oftast en utvärderingspunkt som efterföljs av en beslutsgrind. Man arbetar på detta sätt för att kontrollera kvalité, risker och kostnader. Inom OMT har vi en egenutvecklad process OMT Project Process (OPP) som kan appliceras på utveckling-, leverans, anläggnings- och byggnationsprojekt. Vi kan därmed ta in en uppgift och lösa den med projektarbete enligt vår egen process. Om du som kund saknar egen processmetodik kan vi implementera vår process hos er.

  1. Projekt som samarbetsform

  • Definitioner
  • Roller i projektet
  • Relationen linje/project
  • Framgångsfaktorer och hinder

  2. Projektledarrollen

  • Att leda en grupp
  • Situationsanpassat ledarskap
  • Kommunikation
  • Förutsättningar för delegering
  • Konfliktlösning
  • Gruppens utveckling

  3. Projektplanen

  • Definiera projekt och processer
  • Analys av behov och krav på resurser
  • Projektinitiering och utarbetande av projektplan
  • Tids- och resursplanering
  • Riskanalys

  4. Projektorganisation

  • Framgångsfaktorer och hinder
  • Målstyrning, huvudmål och delmål
  • Effekt-, produkt- och projektmål

  5. Genomförande

  • Uppdatering och revidering av projektplan
  • Att åtgärda problem omedelbart
  • Hålla projektramar
  • Fastställa mötesplan, arbetsmöten och beslutsmöten

  6. Rapportering

  • Ekonomisk uppföljning
  • Rapportstruktur och rapporttyper
  • Uppföljning och kvalitetssäkring
  • Slutrapport och leveransgodkännande

  Vad erbjuder vi som projektledare?

  Inom OMT Management Solutions kan vi hjälpa er med:

  • Bedöma om projekt behövs och i vilken omfattning
  • Projektledning av projekt
  • Rådgivning inför start/formulering av ett arbete
  • Driva dina projekt inom OMT med OMTs process eller i er egen projektprocess

  Våra projektledare hjälper dig med ert projekt genom att:

  • Leda och styra arbetet enligt definierad omfattning
  • Utveckla och följa tidplaner
  • Följa upp och rapportera progress och leveranser
  • Följa upp och rapportera budget och omkostnader
  • Kvalitetssäkra leveransen av projektet
  • Presentera projekt och produkt där så behövs

  Vill du veta mer? Kontakta oss!