OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Integritetspolicy OMT

  Integritetspolicy

  OMT AB och dess dotterbolag kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, vilket innefattar EU:s Dataskyddsförordning (2016/679/EU) som börjar gälla den 25 maj 2018. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss eller som samlas in av oss. Denna policy finns tillgänglig på www.omtab.se

  OMT kan komma att behandla dina personuppgifter om du ingår avtal med OMT, eller inför att OMT ingår avtal med dig.

  OMT kan vidare behandla dina uppgifter om du företräder en juridisk person som OMT har ingått avtal med, eller kan komma att ingå avtal med.

  OMT kan vidare komma att behandla dina personuppgifter om du kontaktar oss genom vår hemsida, i syfte att bemöta din förfrågan.

  OMT kommer inte lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges häri.

  OMT kan därvid komma att behandla några eller alla av följande personuppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer (mobil och/eller fast)
  • Arbetsgivare, inklusive org.nr.

  Om du kontaktar OMT per telefon, brev eller e-post, kan vi också komma att lagra korrespondensen, vilket kan innehålla personuppgifter.

  Ändamål med och rättslig grund för behandling

  OMT behandlar dina personuppgifter för att OMT ska kunna fullgöra avtal som ingåtts mellan dig och OMT, eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtalet ingås (EU:s Dataskyddsförordning Artikel 6.1 b).

  OMT har vidare ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att lämna information och marknadsföring om OMT och den verksamhet som bedrivs (EU:s Dataskyddsförordning Artikel 6.1 f). Du har alltid rätt att tacka nej till marknadsföring från oss genom att kontakta oss enligt nedan.

  OMT kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån OMT är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet (EU:s Dataskyddsförordning Art 6.1c).  För att ingå avtal med OMT är det en förutsättning att du tillhandahåller efterfrågade personuppgifter. OMT kan inte ingå avtal med dig eller den juridiske person du företräder utan dessa uppgifter.

  Mottagare av uppgifter

  OMT kan komma att låta personuppgiftsbiträden behandla personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift och support av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt överföra personuppgifter enligt instruktion från OMT.

  Personuppgiftsbiträden lagrar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

  För det fall personuppgifter överförs till tredje land, kommer detta endast ske till ett sådant land, där EU Kommissionen fattat beslut om att adekvat skyddsnivå föreligger, eller till annat land om lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning, såsom t ex att mottagande organisation eller företag har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, eller att standardiserade dataskyddsbestämmelser har tecknats.

  Lagring och behandling

  OMT kommer att behandla dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal under den tid som avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet mellan dig och OMT.

  OMT kommer därefter att spara sådana uppgifter som OMT enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag eller myndighetsbeslut stipulerar, såsom t ex bokföringsmaterial.

  OMT kommer att spara kontaktuppgifter med avseende på marknadsföring, information och kommunikation så länge som vi har ett berättigat intresse eller som vi behöver dem för att utföra våra kontraktuella åtaganden mot dig, om du inte meddelar att du inte längre vill ha sådan information eller marknadsföring, varvid OMT omedelbart raderar sådana personuppgifter som behandlas i detta syfte. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

  OMT arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

  Dina rättigheter

  Du har rätt att begära bekräftelse på om OMT behandlar dina personuppgifter, samt tillgång till dessa personuppgifter på sätt som anges i EU:s Dataskyddsförordning.

  Du har vidare rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen (om förutsättning finns enligt EU:s Dataskyddsförordning). Vidare föreligger en rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format (portabilitet).

  OMT har rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera personuppgifterna. Dessa skyldigheter kan t.ex. vara relaterade till bokförings- och skattelagstiftning eller annan tvingande lagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att radera en efterfrågad personuppgift kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än de som hindrar den begärda raderingen.

  Du har även rätt att inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se.

  Vänligen notera att vi kommer att göra en identitetskontroll vid begäran enligt ovan för att säkerställa att eventuella åtgärder enligt begäran är korrekta och i enlighet med lag.

  Ändringar i denna integritetspolicy

  OMT förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på OMT´s hemsida.

   

  Kontaktinformation

  OMT AB (med dotterbolag)

  Fleminggatan 2

  602 24 Norrköping

  Mail: info@omtab.se

  Tel: 011-495 1000

  Dela
  Dela