OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Bokslut 2017 för OMT koncernen!

  Det är med stor tacksamhet, ödmjukhet och stolthet vi presenterar 2017 års koncernbokslut nu när årsredovisningarna är inskickade till bolagsverket. De totala intäkterna för 2017 summeras till 76,2 msek och resultatet efter finansiella poster hamnar på 8,8 msek. Vi är tacksamma för ett ökat förtroende på marknaden och hos våra kunder som ger oss möjligheten att leverera våra lösningar. De ger oss ett återigen högt kvalitetsindex 8,6 av möjliga 10, där index över 8 är leverans över förväntan.

  Vi sänder ett stort tack till våra kollegor som genom sitt engagemang, professionalism och kompetens ser till att våra projekt, vår verksamhet och våra kunder mår bra. Den främsta nyckeln till framgång för våra kunder och vår verksamhet är våra kollegors vilja att alltid värna om våra kunders pengar, se till att vi alltid är måna om att göra oss värda vad någon betalar för oss och hjälpa till att skapa resultat hos kunderna med våra värderingar samt metodik som stöd. Vårt gemensamma arbete har återigen skapat en konsekvens av tillväxt och vinst. Att driva vår verksamhet med bra resultat är en förutsättning för att ständigt bli bättre. Vinst ger möjlighet till utveckling, bättre lösningar för kunder och möjligheter för våra kollegor. Utöver befintliga incitamentsprogram och individuella vinstdelningar satsar vi under 2018 på koncernvinstdelning för att ytterligare främja kollegors insatser där vi som grupp premieras tydligare för gemensamma  insatser.

  Vårt engagemang sträcker sig till att vi investerar i och blir aktieägare där det är möjligt i våra kunder för att påvisa att vi vågar satsa på våra gemensamma projekt.  Exempel kan vara:

  • Vi är stolta över att bidra till viss del till att en av Östergötlands största arbetsgivare presterat en omsättning på 9,7 miljarder kr med ett resultat på 1,2 miljarder kr vilket ger en avkastning på 13%.
  • Vi medverkar genom projektledning, service och maskinleveranser till att ett av Sveriges största industriteknikbolag når en omsättning på 16,3 miljarder kr med ett resultat på 4,2 miljarder kr vilket ger en rörelsemarginal på 25%
  • Vi hjälper Sveriges största fordonstillverkare med projekt som möjliggör ny och förbättrad produktion vilket hjälpt dem att nå en omsättning på 210,9 miljarder kr med ett kraftigt ökat resultat  mot föregående år på 14,1 miljarder kr.
  Flerårsöversikt (tkr)
  OMT Koncernen2017201620152014
  Nettomsättning76 15870 21158 70251 926
  Resultat efter finansiella poster8 84710 2525 4445 147
  Soliditet (%)55555053

  Förvaltningsberättelse

  OMT erbjuder lösningar inom tekniska branscher i form av konsulttjänster, tillverkning av teknisk utrustning, maskinbyggnad samt Fastighetsutveckling. Detta med starkt personligt engagemang för att överträffa våra kunders förväntningar. Vårt affärsmannaskap ska alltid utgå från att alla parter i en affär skall vara vinnare!

  2017 var återigen en het marknad med stor efterfrågan av tjänster och produkter från teknikkonsulterna. Första halvåret drabbades verksamheten av en något lägre debiteringsgrad än brukligt. Genom en grundlig analys togs en handlingsplan fram vilken gav åtgärder på försäljningsinsatser samt korrigeringar på individnivå, rätt kompetens på rätt plats med rätt uppgifter. Andra halvåret rättades debiteringsgraden upp. Detta gav i slutändan ännu ett positivt helår med tillväxt och förväntat resultat.

  Till detta genomfördes ett majoritetsförvärv av JE Technical Consulting, numer OMT Techcon AB under andra halvåret. Tillsammans kan vi skapa bättre lösningar. Verksamheten ingår i koncernen från och med november 2017 och integrering pågår. Genom OMT Techcon AB breddar vi möjligheten till tekniklösningar med konstruktion samt maskinbyggnad som ett komplement till befintliga tjänster.

  OMT Group AB med koncernledning förstärktes med kompetens för försäljning, ekonomi och administration. Andra halvåret påbörjades ett byte av affärssystem för att få en bättre affärsinformation samt styrning av verksamheten.

  Inom dotterbolaget OMT Management AB, affärsområde Management Solutions var debiteringsgraden 2017 något lägre än förväntat första halvåret men korrigerades andra halvåret. Region Stockholm var den region där effekterna blev störst. En konkret åtgärd var att satsa på ett nytt produktområde Business Engineering vilket föll mycket väl ut. Övriga regioner har gått bra. Omsättning blev som förväntat medans resultat gick något under förväntningarna för hela affärsområdet.

  Inom dotterbolaget OMT Service AB, affärsområde Engineering Services startade året mycket bra på grund av föregående års satsningar. Både omsättning som lönsamhet ökade mot föregående år. Med mer kompetens och nya kollegor genomfördes fler helhetsåtaganden vilket medfört att vi uppnådde förväntningarna för året.

  Dotterbolaget OMT BuildTech AB drabbades av den nedgång i fastighetsbranschen som inleddes andra halvåret 2017. Vilket innebar att förväntade projekt hos uppvaktade kommuner ej startade. Dock genomfördes en betydande leverantörsgenomgång som ger mer kvalitet på kommande leveranser samt så påbörjades framtagning av koncept på modulhus mot privatmarknaden.

  Marknadsanalys av 2018 talar för en fortsatt stark efterfrågan på teknisk kompetens, tjänster och produkter. För att fortsätta skapa rätt förutsättningar för framtida utveckling, kvalitet och tillväxt tillsammans med kollegor, kunder och leverantörer fokuserar OMT på verksamhetsutveckling och förbättring. Genom bättre paketering av tjänster förtydligar vi vår anpassning mot de marknader vi verkar i. Ägar- och styrelsedirektivet är med fortsatt stark inriktning på sunt förnuft och långsiktighet samt att verksamheterna ska tillföra mervärde till kunder, leverantörer och kollegor.

  Vårt varumärke förknippas med expertis, effektivitet och verkningsgrad inom teknisk industri oavsett om vi levererar konsulttjänster, arbetar i projekt, utvecklar, tillverkar eller bygger.

  Med stolthet och tacksamhet

  John Filipiak Wallderin, Styrelseordförande tillsammans med styrelse och ledning.

  Dela
  Dela