Project Management

Vi åtar oss att leda och samordna era projekt och uppdrag. Projektledning innebär att under strukturerade former nå ett angivet mål, där alla uppställda krav blir tillgodosedda.

Effektiv projektledning kräver bland annat kontroll över budget, leveranstider, hantering av förändringar och kunna göra, implementera och förankra omprioriteringar under projektets gång. Andra viktiga delar är en god kommunikation mellan gruppmedlemmarna och ledaren men även ”marknadsföring” utanför projektgruppen mot övriga i företaget och kunder. Dessutom har vi en god förmåga att bygga upp en härlig vi-känsla och fokusera hela gruppen mot samma mål.

Vi arbetar på ett resultatorienterad, inspirerande och utvecklande sätt. Att välja en konsult i projektledarrollen kan lösa ett antal problem. Konsulten blir tex. oberoende till uppdragsgivaren och har inte några bindningar till uppdragsgivarens organisation, därmed kan projektledaren fokusera helt på att driva projektet i mål.

1. Projekt som samarbetsform

 • Definitioner
 • Roller i projektet
 • Relationen linje/projekt
 • Framgångsfaktorer och hinder

2. Projektledarrollen

 • Att leda en grupp
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Kommunikation
 • Förutsättningar för delegering
 • Konfliktlösning
 • Gruppens utveckling

3. Projektplanen

 • Definiera projekt och processer
 • Analys av behov och krav på resurser
 • Projektinitiering och utarbetande av projektplan
 • Tids- och resursplanering
 • Riskanalys

4. Projektorganisation

 • Framgångsfaktorer och hinder
 • Målstyrning, huvudmål och delmål
 • Effekt-, produkt- och projektmål

5. Genomförande

 • Uppdatering och revidering av projektplan
 • Att åtgärda problem omedelbart

 • Hålla projektramar

 • Fastställa mötesplan, arbetsmöten och beslutsmöten

6. Rapportering

 • Ekonomisk uppföljning

 • Rapportstruktur och rapporttyper

 • Uppföljning och kvalitetssäkring

 • Slutrapport och leveransgodkännande

Vill du veta mer?

Prata gärna med John Filipiak Wallderin

Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-511 01 67
john@omtab.se