OMT hälsar Magnus Olström varmt välkommen!

OMT växer med ännu en ny skicklig kollega! Varmt välkommen säger vi till Magnus Olström!

Magnus Olström är en engagerad projektledare med erfarenhet från både process och fordonsindustrin. Han har en bred kompetens och bakgrund från bland annat mekanisk konstruktion till flygplan och slipmaskiner.

Magnus gillar att aktivera sig och älskar att åka motorcykel på sommaren och slänga på sig skidorna på vintern. När han inte är hemma med sina tre barn tränar han fotbollslaget (pojkar 07) i Kungsör.

Tillsammans skapar vi nu lösningar och effektivitet i teknikprojekt för våra kunder.

Magnus Olström

2018-07-02T15:05:40+02:00 6 juni, 2018|

OMT hälsar Peter Svensson varmt välkommen!

Varmt välkommen säger vi till vår nya kollega Peter Svensson!

Peter kommer att jobba med förändringsledning, hållbarhet, kvalitet och tredjepartsrevisioner på OMT, vilket innebär att vi ytterligare förstärker vår leveransförmåga inom produktområdet Quality. Peter kommer närmast från en tjänst inom Finspångs kommun där han arbetat med digitalt förändringsarbete.

På fritiden är Peter med sin familj och har ett stort intresse för fiske. På semesterschemat står bland annat två veckor fjällvandring ovan Kvikkjokk.

Tillsammans skapar vi nu lösningar och effektivitet i teknikprojekt för våra kunder.

Peter Svensson

2018-07-02T15:02:30+02:00 25 maj, 2018|

Integritetspolicy OMT

Integritetspolicy

OMT AB och dess dotterbolag kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, vilket innefattar EU:s Dataskyddsförordning (2016/679/EU) som börjar gälla den 25 maj 2018. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss eller som samlas in av oss. Denna policy finns tillgänglig på www.omtab.se

OMT kan komma att behandla dina personuppgifter om du ingår avtal med OMT, eller inför att OMT ingår avtal med dig.

OMT kan vidare behandla dina uppgifter om du företräder en juridisk person som OMT har ingått avtal med, eller kan komma att ingå avtal med.

OMT kan vidare komma att behandla dina personuppgifter om du kontaktar oss genom vår hemsida, i syfte att bemöta din förfrågan.

OMT kommer inte lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges häri.

OMT kan därvid komma att behandla några eller alla av följande personuppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer (mobil och/eller fast)
  • Arbetsgivare, inklusive org.nr.

Om du kontaktar OMT per telefon, brev eller e-post, kan vi också komma att lagra korrespondensen, vilket kan innehålla personuppgifter.

Ändamål med och rättslig grund för behandling

OMT behandlar dina personuppgifter för att OMT ska kunna fullgöra avtal som ingåtts mellan dig och OMT, eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtalet ingås (EU:s Dataskyddsförordning Artikel 6.1 b).

OMT har vidare ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att lämna information och marknadsföring om OMT och den verksamhet som bedrivs (EU:s Dataskyddsförordning Artikel 6.1 f). Du har alltid rätt att tacka nej till marknadsföring från oss genom att kontakta oss enligt nedan.

OMT kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån OMT är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet (EU:s Dataskyddsförordning Art 6.1c).  För att ingå avtal med OMT är det en förutsättning att du tillhandahåller efterfrågade personuppgifter. OMT kan inte ingå avtal med dig eller den juridiske person du företräder utan dessa uppgifter.

Mottagare av uppgifter

OMT kan komma att låta personuppgiftsbiträden behandla personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift och support av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt överföra personuppgifter enligt instruktion från OMT.

Personuppgiftsbiträden lagrar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

För det fall personuppgifter överförs till tredje land, kommer detta endast ske till ett sådant land, där EU Kommissionen fattat beslut om att adekvat skyddsnivå föreligger, eller till annat land om lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning, såsom t ex att mottagande organisation eller företag har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, eller att standardiserade dataskyddsbestämmelser har tecknats.

Lagring och behandling

OMT kommer att behandla dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal under den tid som avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet mellan dig och OMT.

OMT kommer därefter att spara sådana uppgifter som OMT enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag eller myndighetsbeslut stipulerar, såsom t ex bokföringsmaterial.

OMT kommer att spara kontaktuppgifter med avseende på marknadsföring, information och kommunikation så länge som vi har ett berättigat intresse eller som vi behöver dem för att utföra våra kontraktuella åtaganden mot dig, om du inte meddelar att du inte längre vill ha sådan information eller marknadsföring, varvid OMT omedelbart raderar sådana personuppgifter som behandlas i detta syfte. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

OMT arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära bekräftelse på om OMT behandlar dina personuppgifter, samt tillgång till dessa personuppgifter på sätt som anges i EU:s Dataskyddsförordning.

Du har vidare rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen (om förutsättning finns enligt EU:s Dataskyddsförordning). Vidare föreligger en rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format (portabilitet).

OMT har rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera personuppgifterna. Dessa skyldigheter kan t.ex. vara relaterade till bokförings- och skattelagstiftning eller annan tvingande lagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att radera en efterfrågad personuppgift kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än de som hindrar den begärda raderingen.

Du har även rätt att inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se.

Vänligen notera att vi kommer att göra en identitetskontroll vid begäran enligt ovan för att säkerställa att eventuella åtgärder enligt begäran är korrekta och i enlighet med lag.

Ändringar i denna integritetspolicy

OMT förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på OMT´s hemsida.

 

Kontaktinformation

OMT AB (med dotterbolag)

Fleminggatan 2

602 24 Norrköping

Mail: info@omtab.se

Tel: 011-495 1000

2018-05-24T22:06:45+02:00 24 maj, 2018|

OMT hälsar Marcus Gallo-Marchiando varmt välkommen!

Välkommen till OMT-familjen säger vi till vår nya kollega Marcus Gallo-Marchiando!

Marcus brinner för projektledning av större industriella projekt och har en gedigen bakgrund inom produktion samt underhåll. Han har bland annat arbetat som underhållschef och produktionsteknisk chef inom läkemedels- och tillverkningsindustrin.

På sin lediga tid hittar du troligen Marcus i stallet där han hjälper sin dotter med hästen. Är han inte där har han hittat till spisen för att föda sin passion för matlagning.

Tillsammans skapar vi nu lösningar och effektivitet i teknikprojekt för våra kunder.

Marcus Gallo-Marchiando

2018-07-02T14:58:59+02:00 15 maj, 2018|

OMT förstärker inom management och marknadsföring!

För att möta ökad kundförfrågan av våra tjänster samt för att göra det lättare för vår marknad att förstå våra erbjudanden förstärker vi idag oss med 2 nya kollegor! Bertil Nilsson förstärker vårt affärsområde Management i region Öst med en lång och meriterande erfarenhet av ledarskap av verksamhet och tekniska projekt. Miranda Karlsson förbättrar oss inom marknadsföring och går in i en roll som marketing manager för koncernen. Genom sin erfarenhet av sociala medier och journalistik förstärker hon vårt budskap i såväl extern som intern kommunikation.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet och därigenom våra kollegor samt kunder. Läs mer om hur på vår hemsida www.omtab.se samt i våra sociala medier.

2018-05-02T13:29:53+02:00 2 maj, 2018|

Bokslut 2017 för OMT koncernen!

Det är med stor tacksamhet, ödmjukhet och stolthet vi presenterar 2017 års koncernbokslut nu när årsredovisningarna är inskickade till bolagsverket. De totala intäkterna för 2017 summeras till 76,2 msek och resultatet efter finansiella poster hamnar på 8,8 msek. Vi är tacksamma för ett ökat förtroende på marknaden och hos våra kunder som ger oss möjligheten att leverera våra lösningar. De ger oss ett återigen högt kvalitetsindex 8,6 av möjliga 10, där index över 8 är leverans över förväntan.

Vi sänder ett stort tack till våra kollegor som genom sitt engagemang, professionalism och kompetens ser till att våra projekt, vår verksamhet och våra kunder mår bra. Den främsta nyckeln till framgång för våra kunder och vår verksamhet är våra kollegors vilja att alltid värna om våra kunders pengar, se till att vi alltid är måna om att göra oss värda vad någon betalar för oss och hjälpa till att skapa resultat hos kunderna med våra värderingar samt metodik som stöd. Vårt gemensamma arbete har återigen skapat en konsekvens av tillväxt och vinst. Att driva vår verksamhet med bra resultat är en förutsättning för att ständigt bli bättre. Vinst ger möjlighet till utveckling, bättre lösningar för kunder och möjligheter för våra kollegor. Utöver befintliga incitamentsprogram och individuella vinstdelningar satsar vi under 2018 på koncernvinstdelning för att ytterligare främja kollegors insatser där vi som grupp premieras tydligare för gemensamma  insatser.

Vårt engagemang sträcker sig till att vi investerar i och blir aktieägare där det är möjligt i våra kunder för att påvisa att vi vågar satsa på våra gemensamma projekt.  Exempel kan vara:

  • Vi är stolta över att bidra till viss del till att en av Östergötlands största arbetsgivare presterat en omsättning på 9,7 miljarder kr med ett resultat på 1,2 miljarder kr vilket ger en avkastning på 13%.
  • Vi medverkar genom projektledning, service och maskinleveranser till att ett av Sveriges största industriteknikbolag når en omsättning på 16,3 miljarder kr med ett resultat på 4,2 miljarder kr vilket ger en rörelsemarginal på 25%
  • Vi hjälper Sveriges största fordonstillverkare med projekt som möjliggör ny och förbättrad produktion vilket hjälpt dem att nå en omsättning på 210,9 miljarder kr med ett kraftigt ökat resultat  mot föregående år på 14,1 miljarder kr.

 

Flerårsöversikt (tkr)        
OMT Koncernen 2017 2016 2015 2014
Nettomsättning 76 158 70 211 58 702 51 926
Resultat efter finansiella poster 8 847 10 252 5 444 5 147
Soliditet (%) 55 55 50 53

 

Förvaltningsberättelse

OMT erbjuder lösningar inom tekniska branscher i form av konsulttjänster, tillverkning av teknisk utrustning, maskinbyggnad samt Fastighetsutveckling. Detta med starkt personligt engagemang för att överträffa våra kunders förväntningar. Vårt affärsmannaskap ska alltid utgå från att alla parter i en affär skall vara vinnare!

2017 var återigen en het marknad med stor efterfrågan av tjänster och produkter från teknikkonsulterna. Första halvåret drabbades verksamheten av en något lägre debiteringsgrad än brukligt. Genom en grundlig analys togs en handlingsplan fram vilken gav åtgärder på försäljningsinsatser samt korrigeringar på individnivå, rätt kompetens på rätt plats med rätt uppgifter. Andra halvåret rättades debiteringsgraden upp. Detta gav i slutändan ännu ett positivt helår med tillväxt och förväntat resultat.

Till detta genomfördes ett majoritetsförvärv av JE Technical Consulting, numer OMT Techcon AB under andra halvåret. Tillsammans kan vi skapa bättre lösningar. Verksamheten ingår i koncernen från och med november 2017 och integrering pågår. Genom OMT Techcon AB breddar vi möjligheten till tekniklösningar med konstruktion samt maskinbyggnad som ett komplement till befintliga tjänster.

OMT Group AB med koncernledning förstärktes med kompetens för försäljning, ekonomi och administration. Andra halvåret påbörjades ett byte av affärssystem för att få en bättre affärsinformation samt styrning av verksamheten.

Inom dotterbolaget OMT Management AB, affärsområde Management Solutions var debiteringsgraden 2017 något lägre än förväntat första halvåret men korrigerades andra halvåret. Region Stockholm var den region där effekterna blev störst. En konkret åtgärd var att satsa på ett nytt produktområde Business Engineering vilket föll mycket väl ut. Övriga regioner har gått bra. Omsättning blev som förväntat medans resultat gick något under förväntningarna för hela affärsområdet.

Inom dotterbolaget OMT Service AB, affärsområde Engineering Services startade året mycket bra på grund av föregående års satsningar. Både omsättning som lönsamhet ökade mot föregående år. Med mer kompetens och nya kollegor genomfördes fler helhetsåtaganden vilket medfört att vi uppnådde förväntningarna för året.

Dotterbolaget OMT BuildTech AB drabbades av den nedgång i fastighetsbranschen som inleddes andra halvåret 2017. Vilket innebar att förväntade projekt hos uppvaktade kommuner ej startade. Dock genomfördes en betydande leverantörsgenomgång som ger mer kvalitet på kommande leveranser samt så påbörjades framtagning av koncept på modulhus mot privatmarknaden.

Marknadsanalys av 2018 talar för en fortsatt stark efterfrågan på teknisk kompetens, tjänster och produkter. För att fortsätta skapa rätt förutsättningar för framtida utveckling, kvalitet och tillväxt tillsammans med kollegor, kunder och leverantörer fokuserar OMT på verksamhetsutveckling och förbättring. Genom bättre paketering av tjänster förtydligar vi vår anpassning mot de marknader vi verkar i. Ägar- och styrelsedirektivet är med fortsatt stark inriktning på sunt förnuft och långsiktighet samt att verksamheterna ska tillföra mervärde till kunder, leverantörer och kollegor.

Vårt varumärke förknippas med expertis, effektivitet och verkningsgrad inom teknisk industri oavsett om vi levererar konsulttjänster, arbetar i projekt, utvecklar, tillverkar eller bygger.

 

Med stolthet och tacksamhet

John Filipiak Wallderin, Styrelseordförande tillsammans med styrelse och ledning.

2018-04-20T15:29:44+02:00 20 april, 2018|

OMT hälsar Fredrik Evaldsson varmt välkommen!

Vi hälsar Fredrik Evaldsson varmt välkommen till OMT Techcon och vår region Mälardalen! Fredrik förstärker oss inom mekanisk konstruktion med sin 12 år långa erfarenhet av konstruktion i verktyg som Catia, SolidWorks, ProEngineer med flera. Fredrik har konstruerat och produktutvecklat fixturer, lyft-, och specialverktyg med mera inom branscher som gruv- och fordonsindustrin. Tillsammans skapar vi nu mekaniska lösningar åt våra kunder.

2018-04-16T15:01:13+02:00 16 april, 2018|

OMT medverkar i projekt växtzon som inspiratörer

På inbjudan av Norrköping Science Parks Karin Brüning medverkade John Filipiak Wallderin och Erik Hollertz från OMT i panelen för projekt Växtzon som inspiratörer för nya startup bolag och tillväxtbolag på fram marsch. Vi är tacksamma över att få förmedla vår resa, vad vi lärt oss på vägen och hur vi lyckats ta oss dit vi är.

Tillsammans med Kristofer Thoresson, Siemens samt John-Åke Svensson, Ledarskap & Utveckling diskuterades ledarskap, hur man bygger ledning och kultur med de tillväxtföretag som deltog i projektets growth circle. Se en del av dialogen via projektets filmklipp. Growth circle 3

Läs mer om projektet under https://www.nosp.se/vara-projekt/vaxtzon/ och på hemsidan https://växtzon.se/

2018-03-28T12:56:22+02:00 28 mars, 2018|

We welcome Adilson Silva to OMT!

We welcome Adilson Silva to OMT! Adilson will reinforce OMT Techcon with his long experience of mechanical engineering. Adilson have worked as a mechanical designer/engineer in the industry for commercial, automotive, military and other products for the past 18 years. Adilson is a SolidWorks user by passion and has good knowledge of designing for manufacturing. He have been involved in roles and tasks in the design and development of various applications within technical environments, to create and develop 3D solid models for prototype, parts and assemblies for manufacturing.

We are excited and motivated to give our customers our contribution where a common goal of a high quality and timely delivery of products is essential.

2018-03-12T10:20:07+02:00 12 mars, 2018|

OMT välkomnar Per-Ola Johansson!

Vi hälsar Per-Ola Johansson varmt välkommen till OMT och vår region Syd. Per-Ola förstärker vårt affärsområde Management inom ledarskap och produktionsutveckling genom sin långa erfarenhet som produktionschef inom en rad producerande företag i olika branscher i Västsverige. Med sina personliga egenskaper och sitt engagemang har Per-Ola arbetat med att förbättra kvalitet, kostnadseffektivitet och skapat väl fungerande organisationer som arbetar mot gemensamma mål för en effektiv produktion. Tillsammans skapar vi nu lösningar och effektivitet i teknikprojekt för våra kunder.

2018-02-07T09:08:39+02:00 7 februari, 2018|